GPS og kort

Datum, GPS og UTM

Til ære for dem der har behov for at hente, konvertere eller vise positioner på nogle af de mange kort der efterhånden er tilgængelige på internettet,  har jeg lavet nedenstående vejledning der – trin for trin – gennemgår nogle helt basale muligheder.

Klik her for en kort introduktuion til datum, kortprojektioner m.m.

Et geodætisk system eller geodætisk datum er et koordinatsystem, og et sæt referencepunkter, der anvendes til at lokalisere steder på Jorden – eller sagt med andre ord en måde at sikre en entydig sammenhæng mellem eksempelvis længde-/breddekoordinater og et punkt på jordoverfladen. Et datum er en model af jordkuglen der definerer jordens afvigelser fra en ideel kugleform, akseretning etc. I modsætning til hvad men ofte hører er et datum altså ikke en kortprojektion.

Det internationalt vedtagne datum er i dag den såkaldte WGS84 (WGS står for World Geodetic System og 84 er årstallet for standardens indførelse). WGS er bl.a. karakteriseret ved at referencegeoidens centrum er sammenfaldende med Jordens tyngdepunkt (der afviger noget fra jordens geometriske centrum). Dette er praktisk da det nu helt dominerende positioneringssystem GPS er baseret på satellitter, hvis baner er bestemt af Jordens tyngdepunkt, og ikke af geometri. I Europa anvender vi principielt et andet datum, nemlig det såkaldte ETRS90 (European Terrestrial Reference System). Forskellen mellem WGS84 og ETRS90 er den at sidstnævnte system på et givet tidspunkt – i 1990 – blev fastlåst til den europæiske kontineltalplade. Dette gjorde man fordi de forskellige kontinenter jo som bekendt bevæger sig i forhold til hinanden, og for at undgå at et vilkårligt sted på det europæiske fastland skifter koordinater som tiden går, han man besluttet at det europæiske datum skal følge med kontinentalpladen. Kontinentaldriften er ganske lille – nogle få centimeter om året – hvilket betyder at forskellen mellem WGS84 og ETRS90 i det kvarte århundrede der er gået siden 1990, hvor de to systemer var identiske, er under 1 meter. For amatørarkæologer og andre ligesindede med simple håndholdte GPS’er (der har en begrænset nøjagtighed) er de to systemer altså i praksis ens.

ED50 er et datum som er udviklet i et internationalt samarbejde efter Anden Verdenskrig, særligt promoveret af NATO. Før ED50 brugte forskellige lande hver deres datum, hvilket betød at positionsangivelserne ved grænserne kunne afvige betydeligt. ED50-modellens ækvator er ca. 200 m længere mod syd end WGS 84’s ækvator. Det betyder at N-delen af UTM-koordinaterne afviger ca. 200 m fra WGS84’s koordinater. Afvigelsen i længdegraden er forsvindende i nærheden af Arkhangelsk i Rusland, men stiger til ca. 100 m i Portugal. Inden for Europa betyder det at to punkter der har samme koordinater i de to datummer, i værste fald ligger op til 300 m fra hinanden.
Efter at GPS-systemet er blevet næsten altdominerende er ED50 i mange sammenhænge blevet udfaset.

GPS-koordinater er altså en måde hvorpå man kan fastsætte en position uden at referere til en bestemt kortprojektion. En kortprojektion er derimod en måde hvorpå man kan overføre positioner på den krumme jordoverflade til et todimensionalt kort, og fra gammel tid har kort jo været det helt grundlæggende udgangspunkt for al positionsangivelse.

UTM (Universal Transverse Mercator) er et eksempel på en kortprojektion der stadig er meget benyttet, fx i den arkæologiske verden. I virkeligheden er UTM ikke én men mange lokale projektioner.

UTM systemet opdeler jordens overflade mellem 80° S bredde og 84° N bredde i 60 zoner, hver 6° breddegrader i vidde og centreret over en meridian. Zonerne er nummereret fra 1 til 60. Zone 1 er afgrænset af længdegraderne 180° til 174° V og er centreret over den 177. V meridian. Zonenummereringen øger i østlig retning.

Hver af de 60 længdezoner i UTM systemet er baseret på en Mercator-projektion, som er i stand til at kortlægge en region af stor nord-syd udstrækning med en lav grad af forvrængning.

Danmark dækkes af to UTM-længdezoner (nemlig 32 og 33) som det fremgår af nedenstående figur.

En position på jorden angives i UTM systemet med 1) en UTM længdezone, 2) den projicerede afstand fra den centrale meridian—kaldet østlig afstand—og 3) den projicerede afstand fra ækvator—kaldet nordlig afstand. Startpunktet for alle UTM zoner er skæringslinjen mellem ækvator og zonens centrale meridian. For at undgå brugen af negative tal er den centrale meridian i hver zone givet en “kunstig østlig afstand” på 500.000 meter (500 km), således at alt der ligger vest for den centrale meridian vil have en østlig afstand på mindre end 500.000 meter, mens lokaliteter øst for denne linie vil have en østlig afstand der er større end 500.000 meter .

Til dagligt er det ofte praktisk at udvide zonerne lidt for at undgå grænseovergangene. Fx anvendes zone 32 i mange sammenhænge over hele Danmark.

Når Nationalmuseet i København angives med UTM-koordinaterne (6175642, 724766) i zone 32, betyder det at museet er beliggende 6.175 km og 642 meter nord for ækvator og 224 km (724-500) og 766 meter øst for centermedianen i zone 32 som er 9° østlig længde (centermedianen for zone 33 er 15° østlig længde).

Forskellen mellem to koordinatsæt i UTM er således direkte et udtryk for afstanden i meter i henholdsvis nord-syd og øst-vest retningen. Dette kan for mange anvendelser være ganske praktisk, og det er nok den væsentligste grund til at museumsfolk, arkæologer og andre ligesindede næppe vil lade sig overtale til at forlade projektions-konceptet lige med det første (selv om jeg personligt mener at det ikke kan ske hurtigt nok).

 

I det følge vil jeg anvise nogle måder hvorpå man kan benytte de forskellige koordinatsystemer i forbindelse med forskellige kortgrundlag, der er tilgængelige på internettet.

Hvordan finder jeg GPS-koordinaterne for et sted på kortet?

Google Map:

Gå ind på Google Map , zoom ind på det relevante område og skift til “Satellit” i nederste venstre hjørne. Højreklik på stedet (kan gøres med en ca. meters nøjagtighed) og klik derefter på “Hvad er der her?”
Nu kommer der et tilhørende koordinatsæt frem (og alt afhængig af lokaliteten måske også en adresse). Klik på koordinaterne, og du får positionen vist i såvel decimale grader som i grader, minutter og sekunder.
Marker og kopier (ctrl+c) eventuelt koordinaterne til senere brug.

 

Hvordan finder jeg UTM-koordinaterne for et sted på kortet?

GOOGLE:

Google Maps kan ikke umiddelbart håndtere UTM-koordinater. I stedet kan man bruge Google Earth: Download programmet, installer og start det.
I øverste venstre hjørne klik på “Funktioner”, “Indstillinger”, “3D-visning” og marker “UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR”.
Zoom ind på kortet. UTM zone og koordinater for cursorens placering vises neders til højre på skærmen.

Hvordan finder jeg et sted på kortet ud fra stedets GPS-koordinater?

GOOGLE:

Gå ind på Google Maps og indtast koordinaterne i søgefeltet i øverste venstre hjørne, eller sæt ind (ctrl+v) hvis du har koordinaterne i udklipsholderen. Såvel decimale værdier som grader, minutter og sekunder kan bruges. Formaterne skal være som:

56.891732, 12.495378 (Først bredde, så længde. Decimaltegn: punktum og adskildelse: komma + mellemrum) eller

56°53’30.2″N 12°29’43.4″E (Husk N og E. Decimaltegn: punktum kan anvendes for sekunder. Adskillelse: mellemrum)

Specialtegnene for grader(°), minutter (‘) og sekunder (“) kan jo godt besværliggøre indtastningen, hvis man ikke bare kan sætte ind fra udklipsholderen, og de kan faktisk godt undværes. Erstat blot tegnene med mellemrum:

56 53 30.2 N 12 29 43.4 E

I SVERIGE:

Mange svenske opslagsværker m.m. giver stedoplysninger i form af RT90 koordinater. RT90 (Rikets Triangelnät, Rikets nät eller Swedish Grid 1990) er det system der anvendes på officielle svenske kort.
En RT90-position kan vises på ENIROs kort ved at skrive koordinaterne i søgefeltet adskilt af et mellemrum. Begge koordinater skal skrives med 7 cifre – det største tal først. Hvis nøjagtigheden på den opgivne position er begrænset til fx 100 meter (5 cifre) efterstiller man to nuller (eller bedre ”50”, da koordinaterne typisk er trunkeret og ikke rundet op eller ned).
Positionen vises på kortet sammen med en tekstrude hvor man også får vist koordinaterne i WGS84 (tre forskellige formater) og i tilgift også i SWEREF99 TM.

Hvordan finder jeg et sted på kortet ud fra stedets UTM-koordinater?

I dette tilfælde er det også oplagt at benytte Google Earth, der kan håndtere alle UTM-zoner.
Download programmet, installer og start det.
I øverste venstre hjørne klik på “Funktioner”, “Indstillinger”, “3D-visning” og marker “UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR”.
I søgefeltet indtastes UTM-koordinaterne på formen: Zonenummer, mellemrum, Zone-bogstav, mellemrum, østkoordinat, mellemrum, nordkoordinat.
Fx: 32 U 668557 6117661
Har man brug for stor nøjagtighed bruges punktum som decimaltegn.

 

Hvordan konverterer jeg imellem GPS-koordinater og UTM?

Der findes på nettet en række online konverteringsprogrammer se fx Movable Type Scripts.


I feltet UTM coordinates skrives N og S for henholdsvis nordlige og sydlige halvkugle. Indtast Lat/Long eller UTM og tryk enter, og du får automatisk vist begge repræsentationer.

Også til smartphones er der kommet flere forskellige applikationer der kan konvertere mellem de to sted-repræsentationer. Søg på “UTM”, “GPS” og “convert”.

 

 

 Hvordan sender jeg et kort med stedoplysninger til andre?

Det letteste er jo nok slet ikke at sende et kort , men bare et link med de relevante oplysninger.
Til det formål kan man fx anvende www.findvej.dk. Findvej.dk benytter COWI’s ortokort som grundlag (det er det samme som Google Map bruger, men ofte har findvej en nyere opdatering).

Fremgangsmåden er som følger:

 • Gå ind på findvej.dk, og zoom ind på rette sted.
 • Vælg Satellit i øverste højre hjørne.
 • Klik Link til punkt på kort i menuen til højre.
 • Flyt den røde ballon til den nøjagtige position.
 • Klik Link til dette punkt i tekstfeltet over ballonen.
  Nu kommer der en mere detaljeret web-adresse oppe i URL-feltet.
 • Gå op i URL-feltet og tilføj teksten &text=nnnnnn i umiddelbar forlængelse af web-adressen.
  &-tegnet fungerer som skilletegn, og nnnn står for den forklarende tekst som du måtte have lyst til at skrive.
 • Aktiver adressen ved at trykke ENTER.
 • Kopier adressen og indsæt den som et link i en mail, i dit indlæg til Detecting People, din egen hjemmeside eller hvad der måtte være relevant.

Eksempel:

Hold Ctrl-knappen nede og klik på linket for at åbne findvej.dk i nyt vindue.

http://findvej.dk/55.88352,12.46344?zoom=17&maptype=3&text=Skovhull%C3%A6be%20%28mange%20planter%20rundt%20langs%20s%C3%B8bredden%29

 Fl. Jenle sept. 2018